OBCHODNÉ PODMIENKY
Veľkoobchod

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je Naturea, s.r.o.. Obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach www.naturea.sk a zároveň aj v sídle  predávajúceho na kontaktnej adrese a v trvalkovej škôlke.


II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Trvalková škôlka (odberné miesto):

 • Naturea, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch
 • Telefón: +421 948 837 835
 • E-mail: info(zavináč)naturea.sk

Korešpondenčná a fakturačná adresa:

 • Naturea, s.r.o., Vodárenská 88, 921 01 Piešťany

III. REGISTRÁCIA DO VEĽKOOBCHODU

Pred kúpou je potrebná registrácia nového zákazníka.

Na registráciu je potrebné poskytnúť kópiu živnostenského listu a údaje o firme: Obchodný názov kupujúceho, sídlo, IČO, DIČ (IČ DPH), meno a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, typ prevádzky a e-mail.

Registrácia je možná osobne pred prvým nákupom.

Podmienkou pre registráciu a predaj za veľkoobchodné ceny je:

 • podnikateľská činnosti v odbore záhradníctvo (záhradné centrum, realizátori záhrad, obce) 
 • výška prvého nákupu v min. hodnote 100€ bez DPH, ďalšie nákupy sú bez minimálneho odberu.

IV. OBDOBIE PREDAJA

 • Predajná sezóna začína v marci (podľa počasia) a trvá do prvého zamrznutia pôdy.

V. OBJEDNÁVANIE A KÚPA TOVARU

 • Rastliny si môže kupujúci vybrať a zakúpiť osobne v priestoroch škôlky, alebo vopred objednať.
 • O dostupnosti rastlín je možné informovať sa prostredníctvom e-mailu.
 • Objednávky sú vybavované v došlom poradí.
 • Objednávku pre osobný dober je potrebné doručiť a vzájomne potvrdiť min. 2 pracovné dni pred termínom vyzdvihnutia.
 • Rastliny nie je možné rezervovať.
 • Objednávka musí obsahovať obchodný názov kupujúceho, sídlo, IČO, DIČ (IČ DPH), meno a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, prípadne miesto a požadovaný spôsob dodania. Okrem toho je potrebné presne špecifikovať názov tovaru, názov a kultivar rastliny, veľkosť kontajnera, počet kusov, prípadne iné náhradné druhy.
 • Predávajúci na základe objednávky dohodne s kupujúcim platobné podmienky, termín a spôsob dodania tovaru, prípadne ďalšie podmienky.
 • Pokiaľ kupujúci a predávajúci obojstranne nepotvrdia objednávku ako záväznú, je táto objednávka nezáväzná a pre predávajúceho z nej nevyplývajú žiadne práva a povinnosti.
 • Rastliny sú dodávané v plastových prepravkách, ktoré je potrebné na mieste predaja vrátiť alebo vymeniť za rovnaký typ s rovnakou kvalitou predávajúcemu, ak sa nedohodne inak.
 • V prípade živelnej katastrofy, neúrody, extrémne nepriaznivého počasia (mráz, krupobitie, záplavy a pod.), výskytu chorôb a škodcov, prípadne iných nepriaznivých činiteľov spôsobených vyššou mocou, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za vybavenie objednávok ani za dodanie rastlín.

VI. DOPESTOVANIE RASTLÍN NA ZAKÁZKU

 • Dopestovanie rastlín pre strešné záhrady trvá 2-3 mesiace po prijatí zálohy. Po potvrdení záväznej objednávky je potrebné uhradiť zálohu vo výške min. 50% z celkovej ceny objednávky. Rastliny budú dodané ihneď po dopestovaní do predajnej veľkosti.

VII. CENA TOVARU

 • Cena za tovar je účtovaná, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.
 • Vo veľkoobchodnom cenníku sú ceny uvedené bez DPH.
 • Ceny sú platné pre odber tovaru vo Veselom pri Piešťanoch, ak sa nedohodne inak.
 • Zmena cenníkových cien počas sezóny vyhradená 
 • V cene nie je zahrnutá cena etikety, prepravného obalu a doprava k zákazníkovi. K vybraným druhom rastlín je možné etikety dokúpiť.
 • Cena farebnej etikety s obrázkom a piktogramom je € 0,10.

VIII. MINIMÁLNY ODBER

 • Osobný nákup:
  • Pri osobnom nákupe v trvalkovej škôlke nie je stanovený minimálny odber (neplatí pre prvý nákup).
 • Dovoz tovaru:
  • Pre záhradníctva je pri dovoze potrebné dodržať minimálny odber 20 ks kvetináčov Ø 10,5 cm z jedného kultivaru, resp. 24 ks z K9 alebo 12 ks 1 lit., 9 ks 1,5 l kontajnerov.
  • Podmienky dovozu viď. odsek X.

IX. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Platba tovaru je možná v hotovosti u predávajúceho.
 • Platba na faktúru je možná iba pre stálych zákazníkov, ktorí majú uhradené všetky predchádzajúce faktúry. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry bude zákazníkovi v budúcnosti umežnená platba iba v hotovosti. 
 • Tovar je možné zaplatiť aj vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho, ako doklad bude vystavená faktúra. Tovar bude dodaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 • Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim.

X. DODANIE TOVARU

 • Osobný odber:
  • Tovar je možné prevziať osobne v trvalkovej škôlke vo Veselom pri Piešťanoch.
  • Tovar je možné osobne zakúpiť aj bez predchádzajúcej objednávky.
  • Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar v dohodnutom termíne a počas otváracích hodín predajcu. Pokiaľ tak neučiní, predávajúci je oprávnený s týmto tovarom ďalej disponovať, napr. predať ho ďalším zákazníkom.
 • Dovoz tovaru
  • Pre dovoz tovaru (v rámci plánovaného rozvozu) je potrebná objednávka v min. hodnote 500 € bez DPH. Doprava je v takom prípade zdarma.
  • Cena dopravy pre menšie objednávky mimo plánovaného rozvozu je 0,40 €/km bez DPH obojsmerne.
  • Kupujúcemu nevzniká automaticky žiadny nárok na dovoz tovaru. Dovoz závisí od momentálnych voľných prepravných kapacít predajcu. 

XI. EXPEDÍCIA

Rastliny sú prepravované v prepravkách. Do ČR expedujeme na CC vozíkoch. Pri osobnom nákupe odporúčame priniesť si vlastné prepravky.

Počet rastlín v jednej prepravke:

  K7 - 40 ks

  K9 - 24 ks

  K10,5 - 20 ks

  K 1 liter -  12-14 ks

  K 1,5 liter (15 cm) -  8-9 ks

  K 2 liter - 6 ks

  K 3 liter - 6 ks

  Skalničkový mix  10 pack - 4 platá

Počet rastlín na jednej podlahe CC vozíku:

 • K9 - 84 ks

 • K 10,5 - 60 ks

 • K 1 liter - 40 ks

 • Skalničkový mix 10 pack - 13 plát

 XII. ZÁRUKA

 • Predávajúci ručí za:
  • požadovanú kvalitu a množstvo dodaných rastlín v čase predaja zákazníkovi,
  • pravosť odrody.

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí skontrolovať. Kupujúci je povinný skontrolovať najmä počet a kvalitu rastlín. Prevzatím tovaru prechádzajú na kupujúceho všetky záruky za kvalitu, množstvo a odrodovú pravosť rastlín.

 • Predávajúci neposkytuje záruku na rast živých rastlín.
  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie pestovanie rastlín kupujúcim, ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť následným nesprávnym pestovaním rastlín alebo nesprávnou manipuláciou s nimi zo strany kupujúceho.

XIII. BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

Predávajúci si vo svojich veľkoobchodných a výrobných priestoroch vyhradzuje právo:

 • odmietnuť najmä z bezpečnostných dôvodov:
  • vstup deťom mladším ako 12 rokov,
  • vstup s domácimi zvieratami,
  • vstup s detským kočíkom, so zdravotnými pomôckami (napr. vozík a pod.),
 • robiť obrazové záznamy celého areálu škôlky počas celého dňa,
 • zákaz fajčiť v celom areáli firmy,
 • zákaz trhať a konzumovať časti rastlín,
 • uzavrieť firmu počas veľmi nepriaznivého počasia.

Na živých rastlinách (najmä kvitnúcich) sa môže vyskytovať hmyz, ako napr. včely, osy a čmeliaky. Ich výskyt je vo vonkajšom prostredí prirodzený, pri ich bodnutí môžu u človeka nastať alergické reakcie. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, za výskyt hmyzu na rastlinách v areáli firmy, ani za ich správanie.


XIV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci prehlasuje, že v zmysle zákona NR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a doplnkov súhlasí, aby predávajúci, ktorým je spoločnosť Naturea, s.r.o., spracoval a uchovával jeho nižšie uvedené osobné údaje. Na základe tohto súhlasu je predávajúci oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje kupujúceho počas celej doby registrácie u predávajúceho. Tento súhlas udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu neurčitú. Predávajúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade s uvedeným zákonom. Predávajúci ručí za to, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, ani zneužité na iné účely. Výnimkou je poskytnutie fakturačných údajov pre zaúčtovanie faktúr účtovnou firmou. Kupujúci  zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Kupujúci má právo skontrolovať svoje osobné údaje a požiadať o ich úpravu na odbernom mieste predávajúceho. 

Predávajúci zhromažďuje nasledujúce osobné informácie:

Obchodný názov firmy, adresu sídla a prevádzky firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, meno kontaktnej osoby, číslo telefónu, e-mailovú adresu.

Tieto údaje budú použité výlučne pre interné potreby predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry a kontaktovaní kupujúceho.


XV. UKONČENIE REGISTRÁCIE ZÁKAZNÍKA

Registrácia zákazníka automaticky zaniká, ak za uplynulých 24 mesiacov neuskutočnil žiaden nákup. O zrušenie registrácie môže zákazník požiadať písomne alebo osobne na odbernom mieste. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti, je registrovaný zákazník povinný túto skutočnosť ohlásiť predajcovi. Po ukončení registrácie predajca bezodkladne zlikviduje zhromaždené osobné údaje zákazníka. 


XVI. ZÁVER

Kupujúci svojou registráciou do veľkoobchodu potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. Predávajúci môže obchodné podmienky primerane pozmeniť. Aktuálne znenie obchodných podmienok je zverejnené na webe predávajúceho www.naturea.sk  

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2019